Środek do dezynfekcji rąk i powierzchni wirusobójczy 5L Biosol WHO-1

210,00 PLN Brutto

Wysyłka 24h
Gwarancja 12 miesięcy

Preparat wiruso i bakteriobójczy 5L KORONAWIRUS SARS-COV-2 WHO-1

Produkt dla użytkowników profesjonalnych.

ZASTOSOWANIE ; 

płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 

WŁAŚCIWOŚCI; 

Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych ( w tym na koronawirusa, SARS-Cov-2 ) 

SPOSÓB UŻYCIA ; 

Nanieść co najmniej 3 ml produktu na czyste i suche ręce, dokładnie pokryć całą cieczą powierzchnię  i wcierać do wyschnięcia.

Produkt powinien pozostawać na rękach co najmniej 30 sek, cała powierzchnia w tym czasie powinna być wilgotna 

Info dot przechowywania; 

Przechowywać pod zamknięciem w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym i dobrze wentylowanym 

NUMERZE POZWOLENIA 0078/TP/2020 Z Dnia 23-03-2020

Skład ; 

Alkohol etylkowy 75 % i inne składniki 

ktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ/lekarzem. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje ogólne: Usunąć z zagrożonej strefy. Przedstawić lekarzowi etykietkę substancji niebezpiecznej. Nie pozostawiać osoby

poszkodowanej bez opieki. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki  kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

ILOŚĆ ALKOHOLU 70-80%

Napisz swoją opinię